Free Samples Pack: VBK Collection 2022 - Vinahouse Vol 1

Free Samples Pack: VBK Collection 2022 - Vinahouse Vol 1

Free Samples Pack: VBK Collection 2022 - Vinahouse Vol 1

121 Bass OneShot

125 Synth Shot

209 Claps/Snap/Snare

150 Cymballs/Crashs

171 Fx; 75 Long Fills/Short Fills

90 Impacts

223 Kicks/Toms

236 Per + Shaker

 
Bài trước Bài sau