Free Samples Pack: VBK Collection 2021 - Vinahouse Vol 1

Free Samples Pack: VBK Collection 2021 - Vinahouse Vol 1

Free Samples Pack: VBK Collection 2021 - Vinahouse Vol 1

83 Punchy Kick

165 Bass Shot/Synth Shot

159 Snare/Clap

172 Hihat/Crash/Ride

191 Fx; 75 Long Fill/Short Fill

115 Percussion/Tom

 
Bài trước Bài sau