VBK Collection VinaHouse 2022 - Bass Spire Preset Vol 1

VBK Collection VinaHouse 2022 - Bass Spire Preset Vol 1

12 Bank Preset

103 Preset Bass cho Spire

Link download:  https://pumpyoursound.com/f/pys/tong-hop-preset-vinahouse/148942

Nếu muốn tìm hiểu về lộ trình học nhạc, hãy điền thông tin vào biểu mẫu rồi bên mình sẽ liên hệ tư vấn chi tiết

https://forms.gle/Tiv4szzE7QenG9wg6

Bài trước Bài sau