VBK Collection Vinahouse 2022 - Bass Sylenth1 Preset Vol 1

VBK Collection Vinahouse 2022 - Bass Sylenth1 Preset Vol 1

36 preset bass Sylenth1 

2 bank preset bass Sylenth 1

Dung lượng đã nén: 42Mb

Bài trước Bài sau