TỔNG HỢP PRESET - VINAHOUSE

TỔNG HỢP PRESET - VINAHOUSE

VBK Collection 2022 - Bass Sylenth1 Preset Vol 1

https://drive.google.com/file/d/1u-oF7mHLGPd6vuPjHshiO7WX7HiBpkho/view?usp=sharing

 

VBK Collection VinaHouse 2022 Bass Spire Preset Vol 1

https://drive.google.com/file/d/19RZ-QJWTflI4WDdna7T3k8ZilROwiaff/view?usp=share_link

 

VBK Collection VinaHouse 2022 Bass Serum Preset Vol 1

https://drive.google.com/file/d/1FdNTFQHI7NQ3-MXAAF-RZLpM1mO7WQqV/view?usp=share_link

Bài trước Bài sau